Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 2 | Προηγούμενο | Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 2η: Είδη εξαρτήσεων, Εξαρτήσεις Δεδομένων και ονομάτων

 Σκοπός  

 
Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει την έννοια της εξάρτησης μεταξύ εντολών και τα είδη της εξάρτησης. Συγκεκριμένα θα αναπτύξουμε την εξάρτηση δεδομένων, την επιρροή αυτής στην παραλληλία σε επίπεδο εντολής, καθώς και τρόπους αντιμετώπισής της. Τέλος, θα εξετάσουμε την εξάρτηση ονομάτων και θα αναπτύξουμε την τεχνική της μετονομασίας.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

καθορίζετε τον τρόπο εξάρτησης μιας εντολής από μια άλλη εντολή,

 

αναγνωρίζετε τα είδη των εξαρτήσεων,

 

αναγνωρίζετε τις εξαρτήσεις δεδομένων σε ένα πρόγραμμα και να προτείνετε τρόπους αντιμετώπισής τους,

 

προσδιορίζετε πότε προκύπτουν εξαρτήσεις ονομάτων,

 

εφαρμόζετε την τεχνική της μετονομασίας για την εξάλειψη των εξαρτήσεων ονομάτων.εξάρτηση ονομάτων,   εξαρτώμενη εντολή,  αντι-εξάρτηση,  εξάρτηση εξόδου,
μετονομασία καταχωρητή


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Γενικά για τις Εξαρτήσεις

Εξαρτήσεις δεδομένων

Εξαρτήσεις ονομάτων

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών