Κεφάλαιο 1 |Ενότητα 1 |Ερωτήσεις επισκόπησης | Επόμενο |Προηγούμενο |Λεξικό όρων
 

Υλοποίηση της βασικής σωλήνωσης στον DLX

 

Σε κάθε κύκλο ρολογιού ανακαλείται μια καινούρια εντολή. Αρχίζει έτσι η εκτέλεσή της, η οποία διαρκεί 5 κύκλους ρολογιού, ένας κύκλος για κάθε στάδιο. Τα ονόματα των σταδίων της σωλήνωσης είναι τα εξής:

  

  1. IF
  2. ID
  3. EX
  4. MEM
  5. WB

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4

Αν χρησιμοποιηθεί η τεχνική της σωλήνωσης, αυξάνεται η απόδοση του υπολογιστή; Αν ναι, κατά πόσο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4


 

Σχήμα 1.1.1. Η υλοποίηση της διόδου δεδομένων του DLX επιτρέπει σε κάθε εντολή να εκτελείται σε τέσσερις ή πέντε κύκλους ρολογιού. Αν κι ο PC φαίνεται στο τμήμα της διόδου δεδομένων, το οποίο χρησιμοποιείται στο στάδιο της ανάκλησης της εντολής, και οι καταχωρητές φαίνονται στο τμήμα της διόδου δεδομένων, το οποίο χρησιμοποιείται στο στάδιο της αποκωδικοποίησης της εντολής, κι οι δύο αυτές λειτουργικές μονάδες διαβάζονται καθώς επίσης γράφονται από μία εντολή. Αν και στο σχήμα τις παρουσιάζουμε στον κύκλο στον οποίο διαβάζονται, ο γράφεται κατά τη διάρκεια του κύκλου ρολογιού, στον οποίο γίνεται πρόσβαση στη μνήμη, καθώς επίσης και στο στάδιο ανάκλησης εντολής και οι καταχωρητές γράφονται κατά τη διάρκεια του σταδίου επανεγγραφής. Και στις δύο περιπτώσεις, οι εγγραφές σε μεταγενέστερα στάδια της σωλήνωσης υποδεικνύονται από την έξοδο του πολυπλέκτη(στο στάδιο πρόσβασης στη μνήμη ή στο στάδιο επανεγγραφής) η οποία μεταφέρει μία τιμή πίσω στον PC ή στους καταχωρητές.