Κεφάλαιο 2 | Ενότητα 4 | Ερωτήσεις επισκόπησης | Επόμενο| Λεξικό όρων

Η ιδέα του δυναμικού προγραμματισμού

  Στο δυναμικό προγραμματισμό το υλικό (hardware), ρυθμίζει εκ νέου την εκτέλεση των εντολών, ώστε να μειώσει τις καθυστερήσεις στη σωλήνωση.

Πλεονεκτήματα δυναμικού προγραμματισμού:

Το βασικό μειονέκτημα του δυναμικού προγραμματισμού είναι ότι αυξάνεται σημαντικά η πολυπλοκότητα του υλικού.

Ένας επεξεργαστής δυναμικά προγραμματισμένος δεν μπορεί να απομακρύνει τις εξαρτήσεις δεδομένων μεταξύ των εντολών. Για να αποφύγει, λοιπόν, τις καθυστερήσεις που θα προκύψουν από τις εξαρτήσεις δεδομένων εκτελεί τις εντολές εκτός σειράς.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

Στην περίπτωση του δυναμικού προγραμματισμού, για την αποφυγή των εξαρτήσεων, ο επεξεργαστής εκτελεί τις εντολές εκτός σειράς. Μπορείτε να εξηγήσετε τι συμβαίνει στην περίπτωση του στατικού προγραμματισμού;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

Μπορείτε να αναφέρετε ποια είναι τα πλεονεκτήματα του δυναμικού προγραμματισμού; Να επιλέξετε μία ή περισσότερες απαντήσεις από τις παρακάτω:
α. Επιτρέπει την ανίχνευση εξαρτήσεων που είναι άγνωστες στο μεταγλωττιστή.
β. Επιτρέπει στο μεταγλωττιστή να έχει πολύπλοκο σχεδιασμό.
γ. Επιτρέπει κώδικα που έχει μεταγλωττιστεί σε μια σωλήνωση να εκτελεστεί ικανοποιητικά και σε διαφορετική σωλήνωση (μεταφερσιμότητα).
δ. Μειώνει τις καθυστερήσεις χωρίζοντας τις εξαρτώμενες εντολές ώστε να μην οδηγούν σε κινδύνους.

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας και να τη συγκρίνετε με την παράγραφο που αναφέρεται στα πλεονεκτήματα του δυναμικού προγραμματισμού.