Κεφάλαιο 2 | Ενότητα 4 | Ερωτήσεις επισκόπησης | Προηγούμενο | Επόμενο| Λεξικό όρων

Υλικό Επεξεργαστή στον Πίνακα Αποτελεσμάτων

   Κάθε εντολή περνά από τον πίνακα αποτελεσμάτων όπου καταγράφονται οι εξαρτήσεις δεδομένων. Αυτό το βήμα αντιστοιχεί στην διευθέτηση εντολών και αντικαθιστά μέρος του ID βήματος στην σωλήνωση για τον DLX. Ο πίνακας αποτελεσμάτων προσδιορίζει πότε μια εντολή μπορεί να διαβάσει τους τελεστέους της για να αρχίσει να εκτελείται. Αν αποφασίσει ότι η εντολή δεν μπορεί να εκτελεστεί άμεσα, απεικονίζοντας κάθε αλλαγή στο υλικό αποφασίζει πότε γίνεται δυνατή η εκτέλεση. Ο πίνακας αποτελεσμάτων ακόμη ελέγχει πότε μια εντολή μπορεί να γράψει το αποτέλεσμά της στον καταχωρητή προορισμού. Έτσι η ανίχνευση και η αναγωγή όλων των κινδύνων επικεντρώνεται στον πίνακα αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιώντας δική της δομή δεδομένων η τεχνική SCOREBOARDING ελέγχει την πρόοδο των εντολών από το ένα βήμα στο άλλο, έχοντας συνεχή επικοινωνία με τις λειτουργικές μονάδες. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια μικρή επιπλοκή. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός διαύλων εισόδου και διαύλων αποτελέσματος προς το αρχείο καταχωρητών, πράγμα που αποτελεί κατασκευαστικό κίνδυνο.
Η τεχνική του πίνακα αποτελεσμάτων πρέπει να εγγυηθεί ότι ο αριθμός των λειτουργικών μονάδων που τους επιτρέπεται να προχωρήσουν στα βήματα 2 και 4 δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον αριθμό των διόδων που είναι διαθέσιμοι. Αυτό επιτυγχάνεται χωρίζοντας σε ομάδες τις λειτουργικές μονάδες. Επιπλέον μόνο μια μονάδα από κάθε ομάδα μπορεί να διαβάσει ή να γράψει κατά την διάρκεια ενός κύκλου ρολογιού. Η πολυπλοκότητα της λογικής που χρησιμοποιεί ο πίνακας αποτελεσμάτων είναι τις ίδιας τάξης μεγέθους με αυτή των λειτουργικών μονάδων και είναι απρόσμενα μικρή . Το βασικό κόστος έγκειται στο μεγάλο αριθμό διαύλων – περίπου τέσσερις φορές περισσότερες από όσες θα χρειάζονταν εάν ο επεξεργαστής εκτελούσε εντολές σε σειρά (ή εάν εκτελούσε μόνο μια εντολή για κάθε κύκλο).


Σχήμα 2.4.1 Η βασική δομή του επεξεργαστή του DLX με πίνακα αποτελεσμάτων (Scoreboard). Η λειτουργία του πίνακα αποτελεσμάτων είναι να ελέγχει την εκτέλεση των εντολών (κάθετες γραμμές ελέγχου). Όλα τα δεδομένα ρέουν μεταξύ του αρχείου καταχωρητών και των λειτουργικών μονάδων μέσω των διαύλων (οριζόντιες γραμμές, ονομάζονται trunks στον CDC 6600). Υπάρχουν δυο λειτουργικές μονάδες πολλαπλασιασμού, μια διαίρεσης, μια πρόσθεσης και μια μονάδα ακεραίων.