Κεφάλαιο 2 | Ενότητα1 | Ερωτήσεις επισκόπησης | Επόμενο| Λεξικό όρων

Παραλληλία σε επίπεδο εντολής και βρόχου

   Η σωλήνωση μπορεί να επικαλύψει την εκτέλεση εντολών, όταν αυτές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και μπορούν να εκτελεστούν παράλληλα. Η επικάλυψη αυτών των εντολών ονομάζεται Παραλληλία σε επίπεδο εντολής (ILP).
Για να αυξήσουμε το βαθμό της παραλληλίας που είναι διαθέσιμο μεταξύ των εντολών, αξιοποιούμε την παραλληλία μεταξύ των επαναλήψεων ενός βρόχου. Αυτή η μορφή παραλληλίας, συχνά καλείται Παραλληλία σε επίπεδο βρόχου.

Παράδειγμα
Παράδειγμα βρόχου, στο οποίο προστίθενται δύο πίνακες 1000 στοιχείων, σε παραλληλία:

for ( i=1 ; i1000 ; i=i+1 ;)
x[i] = x[i] + y[i] ;


Κάθε επανάληψη του βρόχου μπορεί να επικαλυφθεί με οποιαδήποτε άλλη επανάληψη.

Το λογισμικό είναι υπεύθυνο για τον προγραμματισμό των εντολών, με σκοπό εξαρτώμενες εντολές να γίνουν ανεξάρτητες και να ελαχιστοποιηθεί το πλήθος των πραγματικών κινδύνων και των καθυστερήσεων που προκαλούνται στη σωλήνωση.

Δύο είναι οι τεχνικές μετασχηματισμού παραλληλίας επιπέδου βρόχου, σε παραλληλία επιπέδου εντολής και που ανήκουν επίσης στη περίπτωση του στατικού προγραμματισμού:ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

· Θυμάστε τι είναι ο προγραμματισμός σωλήνωσης και τι πετυχαίνουμε με αυτή την τεχνική;
· Να εφαρμόσετε την τεχνική του προγραμματισμού σωλήνωσης, δίνοντας ένα παράδειγμα.
· Για περισσότερες λεπτομέρειες καλό θα ήταν να ανατρέξετε στο 1ο κεφάλαιο και συγκεκριμένα στην 5η ενότητα: «Κίνδυνοι Δεδομένων που απαιτούν καθυστερήσεις».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1