Κεφάλαιο 2 | Ενότητα1 | Ερωτήσεις επισκόπησης | Επόμενο| Προηγούμενο | Λεξικό όρων

Προγραμματισμός σωλήνωσης και ανάπτυξη βρόχου

   Για να διατηρήσουμε την σωλήνωση πλήρη βρίσκουμε ακολουθίες εντολών ασυσχέτιστων μεταξύ τους, οι οποίες μπορούν να επικαλυφθούν. Για να αποφύγουμε καθυστερήσεις στην σωλήνωση, διαχωρίζουμε κάθε εξαρτώμενη εντολή από την πηγαία εντολή, σε απόσταση, ίση με την καθυστέρηση της πηγαίας εντολής στην σωλήνωση, μετρημένη σε κύκλους ρολογιού.

Η δυνατότητα του μεταγλωττιστή να εκτελέσει τον προγραμματισμό σωλήνωσης εξαρτάται από:

Υποθέτουμε ότι διαθέτουμε:

Στο παρακάτω σχήμα δίνονται οι καθυστερήσεις για τις λειτουργίες κινητής υποδιαστολής (FP) :

Σχήμα 2.1.1 - Στην πρώτη στήλη φαίνεται ο τύπος της πηγαίας εντολής, στην δεύτερη στήλη ο τύπος της εντολής που εξαρτάται από το αποτέλεσμα, ενώ στην τρίτη φαίνεται η καθυστέρηση σε κύκλους ρολογιού, που είναι αναγκαία για την αποφυγή της κατάστασης κινδύνου.

Παράδειγμα

Παράδειγμα απλού βρόχου, που προσθέτει μία βαθμωτή τιμή σε έναν πίνακα, στην μνήμη.

for (i=1; i 1000; i++)
x[i]=x[i]+s;

Απάντηση:
Παρατηρούμε ότι το κύριο μέρος κάθε επανάληψης είναι ανεξάρτητο και άρα ο βρόχος είναι παράλληλος. Τώρα θα εξετάσουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ιδιότητα, για να βελτιώσουμε την παραλληλία στον DLX, χρησιμοποιώντας τις καθυστερήσεις που αναφέραμε στο σχήμα 2.1.1.
Μεταφράζουμε το βρόχο σε γλώσσα Assembly. Στο τμήμα κώδικα που ακολουθεί, το οποίο δεν είναι ειδικά προγραμματισμένο για σωλήνωση, ο R1 περιέχει αρχικά τη διεύθυνση του στοιχείου στον πίνακα με την μεγαλύτερη διεύθυνση και o F2 περιέχει τη βαθμωτή τιμή s. Υποθέτουμε ότι η χαμηλότερη διεύθυνση είναι στο 0, γιατί διαφορετικά, ο βρόχος θα απαιτούσε μία παραπάνω εντολή που θα εκτελούσε την σύγκριση με τον R1. 'Εχουμε, λοιπόν :

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

Μπορείτε να βρείτε πόσοι κύκλοι ρολογιού χρειάζονται για την εκτέλεση του βρόχου που βρίσκεται στο παραπάνω παράδειγμα, χωρίς τη χρήση προγραμματισμού σωλήνωσης; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας και να τη συγκρίνετε με την απάντηση που δίνεται στο επόμενο παράδειγμα.

Στο παράδειγμα που ακολουθεί εξετάζουμε πόσο γρήγορα θα εκτελεστεί ο παραπάνω βρόχος σε απλή σωλήνωση του DLX, λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις που αναφέρθηκαν στο σχήμα 2.1.1.

Παράδειγμα

Δείξτε, πώς ο παραπάνω βρόχος θα ήταν για τον DLX, χωρίς προγραμματισμό και με προγραμματισμό, περικλείοντας τις καθυστερήσεις που προκύπτουν ή τους αδρανείς κύκλους ρολογιού. Ο προγραμματισμός να γίνει και για τις καθυστερήσεις που προκύπτουν από εφαρμογές κινητής υποδιαστολής αλλά και από καθυστερημένες διακλαδώσεις.

Απάντηση:

Χωρίς προγραμματισμό, ο βρόχος θα εκτελεστεί ως εξής:

Παρατηρούμε ότι χρειάζονται 10 κύκλοι ρολογιού, ανά επανάληψη:

  • Μία καθυστέρηση για την εντολή LD.
  • Δύο για την εντολή ADDD.
  • Μία για την εντολή SUBI ( μια και η διακλάδωση διαβάζει τον τελεστέο στο στάδιο ID).
  • Μία για την εντολή διακλάδωσης BNEZ.

Με προγραμματισμό έχουμε:

Ο χρόνος εκτέλεσης μειώθηκε από 10 σε 6 κύκλους ρολογιού. Η καθυστέρηση μετά την εντολή ADDD χρειάζεται λόγω της χρήσης του F4 από την εντολή SD.

Για τον προγραμματισμό της καθυστερημένης διακλάδωσης, ο μεταγλωττιστής καθορίζει την ανταλλαγή των εντολών SUBI και SD, αλλάζοντας και τη διεύθυνση που η SD αποθηκεύει το αποτέλεσμα της από 0 (R1) σε 8 (R1). Οι περισσότεροι μεταγλωττιστές, γνωρίζουν ότι η εντολή SD εξαρτάται από την εντολή SUBI και δεν υλοποιούν την ανταλλαγή αυτή. Η αλυσίδα των εξαρτημένων εντολών, από την εντολή LD στην ADDD και μετά στην SD, καθορίζει το πλήθος κύκλων ρολογιού του βρόχου.
Σε κάθε επανάληψη αποθηκεύουμε ένα στοιχείο του πίνακα, κάθε 6 κύκλους ρολογιού, αλλά ο πραγματικός χρόνος είναι 3 μόνο κύκλοι από τους 6, για LD, ADD, SD. Οι υπόλοιποι τρεις, διατίθενται για τις εντολές BNEZ, SUBI και stall. Για να εξαλείψουμε αυτούς τους τρεις τελευταίους κύκλους ρολογιού, θα χρειαστεί να υλοποιήσουμε περισσότερες εντολές μέσα στο κύριο μέρος του βρόχου ως προς την εντολή διακλάδωσης (BNEZ R1, loop) και την εντολή επιβάρυνσης (SUBI R1, R1, #8).

Ανάπτυξη βρόχου , είναι ένα απλό σχήμα, για την αύξηση του αριθμού των εντολών που σχετίζονται με την εντολή διακλάδωσης και την εντολή επιβάρυνσης.

Επιτυγχάνεται με την επανάληψη του κυρίως μέρους του βρόχου και με προσαρμογή των εντολών που τελειώνουν το βρόχο (BNEZ, SUBI).
Η ανάπτυξη του βρόχου βελτιώνει επίσης τον προγραμματισμό, περιορίζοντας την εντολή διακλάδωσης και ομαδοποιώντας εντολές από διαφορετικές επαναλήψεις.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3

· Μπορείτε να εξηγήσετε πώς επηρεάζει η δημιουργία εντολών που δεν προκαλούν κινδύνους δεδομένων, την καθυστέρηση της σωλήνωσης;
· Θεωρείτε πως απαιτείται ο ίδιος αριθμός καταχωρητών για τον προγραμματισμό με ανάπτυξη βρόχου;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 3ΠαράδειγμαΠαράδειγμα


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4

Να επιλέξετε την καλύτερη τεχνική για την αποφυγή κινδύνων στη σωλήνωση, από αυτές που παρουσιάστηκαν στην ενότητα αυτή. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5

Έστω το παρακάτω τμήμα κώδικα:

 main:   lw r3,0(r7)
             lw r4,0(r7)  
            add r1,r3,r4
             lw r5,0(r7)
             lw r6,0(r7)
            add r2,r5,r6

· Μπορείτε να εντοπίσετε σε ποιες εντολές του προγράμματος προκύπτουν κίνδυνοι δεδομένων;

· Να τροποποιήσετε κατάλληλα τον κώδικα έτσι ώστε να μειωθούν οι καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση του προγράμματος.

· Να εκτελέσετε των κώδικα του παραδείγματος χρησιμοποιώντας το λογισμικό προσομοίωσης του DLX, Windlx, το οποίο παρατίθεται στις ιστοσελίδες:
http://www.gup.uni-linz.ac.at/downloads/ti3/windlx
http://www.mkp.com/pub/dlx

· Να συγκρίνετε την απάντησή σας με τα αποτελέσματα από την εκτέλεση του προγράμματος από τον προσομοιωτή Wndlx.

· Για περισσότερες λεπτομέρειες καλό θα ήταν να συμβουλευόσασταν το παράρτημα Α: «Εργαλεία Προσομοίωσης του DLX».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 5