Παράρτημα Α | Επόμενο |Λεξικό όρων

Παρουσίαση εργαλείων προσομοίωσης για τον DLX

Στην ενότητα που ακολουθεί θα αναφέρουμε συνοπτικά διάφορα εργαλεία προσομοίωσης της σωλήνωσης που μπορεί σχετικά εύκολα να βρει κάθε ενδιαφερόμενος στο διαδίκτυο. Θα αναφερθούμε στα μειονεκτήματα οριεμένων εργαλείων και θα εξηγήσουμε πως καταλήξαμε στο επικρατέστερο.

Εργαλείο DLX
Το εργαλείο αυτό μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση:
http://www.cs.uiowa.edu/~yaliu/c122/sim.html


Εργαλείο DLXSIM
Το εργαλείο αυτό μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση:
http://www.cse.ucsc.edu/~elm/Software/Dlxos


Εργαλείο DIXAS
Το εργαλείο αυτό μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση:
http://www.cs.Arizona.edu/~gupta/teaching/576/Project/DLXAS


Εργαλείο Windlx
Το εργαλείο αυτό μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση:
http://www.gup.uni-linz.ac.at/downloads/ti3/windlx/
ftp://ftp.mkp.com/pub/dlx/


Τα τρία πρώτα εργαλεία είναι προσομοιωτές βασισμένοι στη γλώσσα προγραμματισμού C. Χρησιμοποιούν συγκεκριμένες βιβλιοθήκες της γλώσσας αυτής και για να τους χρησιμοποιήσει ο χρήστης θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος τόσο με τη γλώσσα C, όσο και με την ειδική γλώσσα σύνταξης εντολών των συγκεκριμένων αυτών προσομοιωτών. ( Σημειώνουμε εδώ ότι τα τρία πρώτα εργαλεία έχουν ειδικές εντολές με τη βοήθεια των οποίων εκτελούνται οι διάφορες εργασίες του προσομοιωτή ).
Ένα δεύτερο μειονέκτημα των εργαλείων αυτών είναι το γεγονός ότι πριν την εκτέλεση των εντολών του προσομοιωτή θα πρέπει ο χρήστης να μεταγλωττίζει σε C περιβάλλον τον κώδικα.
Επιπρόσθετα μειονεκτήματα των τριών αυτών εργαλείων είναι και η απουσία γραφικής διεπαφής χρήστη και εν γένει γραφικού περιβάλλοντος, πράγμα που δυσκολεύει αισθητά τόσο την λειτουργία όσο και την κατανόηση των συγκεκριμένων εργαλείων.

Την απουσία γραφικής διεπαφής χρήστη επιλύει το τέταρτο εργαλείο (WinDLX) το οποίο προσφέρει ένα πολύ κατανοητό και περιεκτικό γραφικό περιβάλλον και δεν απαιτεί γνώση ειδικών γλωσσών για τη λειτουργία του. Πρόκειται για ένα εργαλείο ιδιαίτερα εύχρηστο πράγμα που μας οδήγησε στο να το επιλέξουμε για να παρουσιάσουμε ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα σχετικά με την εφαρμογή του στην σωλήνωση και την προωθημένη σωλήνωση.


Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προαναφερθείσες διαδικτυακές διευθύνσεις δεν είναι οι μοναδικές στις οποίες μπορεί κάποιος να βρει τα εργαλεία αυτά. Στις διευθύνσεις αυτές περιέχονται επιπρόσθετα στοιχεία και αναλύσεις σχετικά με τα προαναφερθέντα εργαλεία. .